:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
ฝ่ายธุรการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(ADMINISTRATIVE BRANCH)

มีหน้าที่: ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การเงิน การงบประมาณ พัสดุ การรักษาความปลอดภัย การนิรภัยภาคพื้น การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ การควบคุม ดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วย ตลอดจนงานพิธีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยมีหัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

Unknown
-
หัวหน้าฝ่าย
WatchaRaPhon-MekKrachang
ร.อ.หญิง วัชราภรณ์ เมฆกระจ่าง
รองหัวหน้าฝ่าย
Ari-PanPlang
พ.อ.อ.หญิง อารี บานปลั่ง
จนท.พัสดุ
Unknown
พ.อ.อ.หญิง ศิริพร โสภากันต์
เสมียน
Unknown
จ.ต.ชุติพงษ์ พึ่งดี
เสมียน
Uthumphon-Phasit
น.ส.อุทุมพร ภาษิต
เสมียน

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.