:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองอำนวยการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(DIRECTING DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลงานอำนวยการศึกษา งานฝึกศึกษาและอบรม งานฝึกการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนหลักสูตรและโครงการศึกษาของสถาบันการศึกษาในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพอากาศกับสถาบันการศึกษาภายนอกกองทัพอากาศในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองอำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

Winit ChanMani
น.อ.วินิจ จันทรมณี
ผู้อำนวยการ
NO Name
น.อ.ปฏิยุทธ์ พุ่มเกาะ
รองผู้อำนวยการ
NueangNit MakBun
น.อ.หญิง เนืองนิจ มากบุญ
ประจำ ยศ.ทอ.ช่วยราชการ กอก.สบศ.ฯ
NO Name
พ.อ.อ.-
จนท.การศึกษาอาวุโส
SuphanNa HomChuai
นางสุพรรณนา หอมช่วย
เสมียนอาวุโส

หน่วยขึ้นตรง

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.