:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองอำนวยการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(DIRECTING DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลงานอำนวยการศึกษา งานฝึกศึกษาและอบรม งานฝึกการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนหลักสูตรและโครงการศึกษาของสถาบันการศึกษาในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพอากาศกับสถาบันการศึกษาภายนอกกองทัพอากาศในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองอำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกอำนวยการ

 

Mongkhon HongThong
น.ท.มงคล หงษ์ทอง
หน.แผนก
Unknown
น.ต.-
รอง หน.แผนก
SiriWan SomChai
ร.ท.หญิง ศิริวัลย์ สมใจ
น.อำนวยการ
KonPanya RueangRung
จ.ท.กรปัณญา เรืองรุ่ง
จนท.อำนวยการ
NO Name
จ.ต.หญิง ลลิตา วันทอง
จนท.อำนวยการ

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.