:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองอำนวยการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(DIRECTING DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลงานอำนวยการศึกษา งานฝึกศึกษาและอบรม งานฝึกการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนหลักสูตรและโครงการศึกษาของสถาบันการศึกษาในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพอากาศกับสถาบันการศึกษาภายนอกกองทัพอากาศในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองอำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกบัณฑิตศึกษา

 

NaThakon PhuKasemSathaphon
น.ท.ณฐกร ภูเกษมสถาพร
หน.แผนก
Unknown
น.ต.-
รอง หน.แผนก
NO Name
ร.ต.-
น.บัณฑิตศึกษา
PhatThaRaPhon KhamSaSi
จ.อ.หญิง ภัทรพร คำสาลี
จนท.บัณฑิตศึกษา

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.