:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองอำนวยการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(DIRECTING DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลงานอำนวยการศึกษา งานฝึกศึกษาและอบรม งานฝึกการบริหารทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนหลักสูตรและโครงการศึกษาของสถาบันการศึกษาในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การดำเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพอากาศกับสถาบันการศึกษาภายนอกกองทัพอากาศในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองอำนวยการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกฝึกอบรม

 

Somphop ThianBun
น.ท.สมภพ เทียนบุญ
หน.แผนก
Unknown
น.ต.-
รอง หน.แผนก
ChanThiMa AmonSiriKun
ร.ท.หญิง จันทิมา อมรศิริกุล
น.ฝึกอบรม
Unknown
จ.ต.นภัสรพี ปัดชาการ
จนท.ฝึกอบรม
NO Name
นาย ฤทธิศักดิ์ ศรีสุขใส
จนท.ฝึกอบรม

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.