:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองวิชาการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(ACADEMIC DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และเสนอแนะงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการฝึกอบรมตามโครงการ งานการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาของสถาบันการศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ งานมาตรฐานการศึกษาและเอกสารวิชาการ งานทำเนียบนักวิชาการและเอกสารงานประกอบการศึกษา มีผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ส่วนบังคับบัญชา

 

Narong InthaChat
น.อ.สาธิต สอาดสุด
ผู้อำนวยการ
Saman MunKan
น.อ.สมาน มูลกัน
รองผู้อำนวยการ
OraPhin NgamSi
น.อ.หญิง อรพินท์ งามศรี
ประจำ ยศ.ทอ.ช่วยราชการ
กวช.สบศ.ฯ
WanLaPha ChitMa
ร.ต.หญิง วัลลภา จิตรมา
น.ชำนาญงาน ยศ.ทอ.
รรก.จนท.การศึกษาอาวุโส
PraSoet PhoThi
ร.ต.ประเสริฐ โพธิ
น.ชำนาญงาน ยศ.ทอ.
รรก.เสมียนอาวุโส
ThanyaRat SiriPraThumBuaTo
น.ส.ธัญญารัศม์ ศิริประทุมบัวโต
พนักงานธุรการ ระดับ ส.2
กวช.สบศ.ฯ

หน่วยขึ้นตรง

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.