:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองวิชาการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(ACADEMIC DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และเสนอแนะงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการฝึกอบรมตามโครงการ งานการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาของสถาบันการศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ งานมาตรฐานการศึกษาและเอกสารวิชาการ งานทำเนียบนักวิชาการและเอกสารงานประกอบการศึกษา มีผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกวิชาการ

 

NO Name
น.ท.-
หน.แผนก
Unknown
น.ต.วันวิสาข์ เรืองดำ
ประจำ พอ.ช่วยราชการ
กวช.สบศ.ฯ
MeLaDa DaraPhaNit
ร.ท.หญิง เมลดา ดาราพาณิชย์
น.วิชาการ
PiYaWut ChanThaKet
จ.ท.ปิยะวุฒิ จันทะเกษ
จนท.วิชาการ
Wandee Homsukhon
น.ส.วันดี หอมสุคนธ์
จนท.วิชาการ

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.