:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองวิชาการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(ACADEMIC DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และเสนอแนะงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการฝึกอบรมตามโครงการ งานการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาของสถาบันการศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ งานมาตรฐานการศึกษาและเอกสารวิชาการ งานทำเนียบนักวิชาการและเอกสารงานประกอบการศึกษา มีผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกสนับสนุนวิชาการ

 

Papassorn
น.ท.หญิง ปภสร สุริโย
หน.แผนก
NO Name
น.ต.-
รอง หน.แผนก
Pasobsilp
ร.ต.ประสบศิลป์ เดชประเสริฐศรี
น.สนับสนุนวิชาการ
Witthaya PhromYen
จ.ท.วิทยา พรมเย็น
จนท.สนับสนุนวิชาการ
NO Name
จ.ต.-
จนท.สนับสนุนวิชาการ

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.