:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองวิชาการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(ACADEMIC DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และเสนอแนะงานเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการศึกษา และการฝึกอบรมตามโครงการ งานการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาของสถาบันการศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ งานมาตรฐานการศึกษาและเอกสารวิชาการ งานทำเนียบนักวิชาการและเอกสารงานประกอบการศึกษา มีผู้อำนวยการกองวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกมาตรฐาน

 

SiRoRat MongkhonMu
น.ท.หญิง ศิโรรัตน์ มงคลหมู่
หน.แผนก
NO Name
น.ต.-
รอง หน.แผนก
PaRatChaYa MaNoTham
ร.ท.หญิง ปารัชญา มะโนธรรม
น.มาตรฐาน
Woraphon HiranYaWong
จ.ท.วรพล หิรัญวงศ์
จนท.มาตรฐาน
NO Name
น.ส.กชวรรณ ไชยคุณ
จนท.มาตรฐาน

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.