:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองแผนและโครงการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(PLANNING AND PROJECT DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมกำกับดูแลแผนและโครงการ งานบริหาร  และการพัฒนากำลังพลงานแนะแนวการศึกษา รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนฐานะในสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก ตามนโยบายของกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ส่วนบังคับบัญชา

Y Sak new
น.อ.ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
Unknown
น.อ.ธวัชชัย  มากพานิช
รองผู้อำนวยการ
Unknown
-
จนท.การศึกษาอาวุโส
song
พ.อ.อ.สุรไกร รอดเย็น
จนท.บพ.ผบพ.ฯ ช่วยราชการ กผค.ฯ
Chana
 ร.ต.ชนะ  เกตุด้วง
น.ชำนาญงาน ยศ.ทอ.ช่วยราชการ กผค.ฯ
PhatThaRawaDi KaeoKhwaNoi
น.ส.ภัทรวดี แก้วขวาน้อย
พนง.ธุรการ

หน่วยขึ้นตรง

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.