:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
แผนกกิจการอาเซียน
กองแผนและโครงการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(PLANNING AND PROJECT DIVISION)

มีหน้าที่ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการด้านการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินการร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีหัวหน้าแผนกกิจการอาเซียน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

แผนกกิจการอาเซียน

 

Unknown
น.ท.-
หน.แผนก
aom
น.ต.หญิง พรรณสิริ บรรยงค์
รอง หน.แผนก
kwang
ร.ท.หญิง ธิดารัตน์ เนียมนาภา
น.กิจการอาเซียน
Fair
ร.ท.หญิง พิมพ์ชนก ทิมบรรเจิด
น.กิจการอาเซียน
Unknown
ร.ต.
น.กิจการอาเซียน
aung
จ.ท.อดุล  คำติ่ง
จนท.กิจการอาเซียน
tor
จ.ท.อิทระพงค์  ไล่ทัน
จนท.กิจการอาเซียน
toey
จ.ต.หญิง อัญชลี  แสงประสิทธิ์
จนท.กิจการอาเซียน

 

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.