:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
แผนกบริหารกำลังพล
กองแผนและโครงการ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(PLANNING AND PROJECT DIVISION)

มีหน้าที่ : ดำเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากร งานดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนฐานะกำลังพลในสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก งานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและนักเรียนทหาร สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไปฝึกศึกษาอบรม ณ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีหัวหน้าแผนกบริหารกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกบริหารกำลังพล

NO Name
น.ท.-
หน.แผนก
NO Name
น.ต.-
รอง หน.แผนก
pang
ร.ท.หญิง สุทธิพร อาศิรพจน์
น.บริหารกำลังพล
NO Name
พ.อ.อ. -
จนท.บริหารกำลังพล
PhutSara-KoetCharoen
จ.อ.หญิง พุธษรา เกิดเจริญ
เสมียน
NO Name
จ.อ.หฤษฏ์  พันธุเจษฎากร
เสมียน

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.