:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::
กองวิจัยและพัฒนา สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION)

มีหน้าที่: วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล งานสถิติและวิเคราะห์ งานวิจัยและพัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกสถิติและวิเคราะห์

 

SomChai WanKlin
น.ท.สมชาย วันกลิ่น
หน.แผนก
Unknown
น.ต.-
รอง หน.แผนก
Angkhana Chanya
ร.ท.หญิง อังคณา จรรยา
น.สถิติและวิเคราะห์
OnRaSa PhraKraiYa
จ.ท.หญิง อรษา พระกรัยญะ
จนท.สถิติและวิเคราะห์
Chatri PhonWatthana
จ.ท.ชาตรี ผลวัฒนะ
จนท.สถิติและวิเคราะห์

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.