:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ::

     คำสั่ง ทอ.                                   คำสั่ง ยศ.ทอ.                                 คำสั่ง สบศ.ฯ                
     คำสั่ง สภาการศึกษา                    คำสั่ง คณก.การศึกษาฯ                   คำสั่ง คณก.อาเซียนฯ
     คำสั่ง คณก.ประกันคุณภา         คำสั่ง อื่นๆ
 

คลังระเบียบ คำสั่ง

 

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๕๙  ลง ๒๒ ธ.ค.๕๘

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการและคณะทำงาน ก.พ.ร.ยศ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๕๙  ลง ๑๓ พ.ย.๕๘

-   คำสั่ง คณก.อาเซียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยชีวิตกองทัพอากาศอาเซียนส่วนกองทัพอากาศ   ลง ๑ ก.ค.๕๘

-   คำสั่ง สภาการศึกษาฯ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกและศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ  ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ 

-  คำสั่ง สภาการศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ   ลง ๒๕ พ.ค.๕๘

-   คำสั่ง คณก.การศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร(PME) ณ ต่างประเทศ   ลง ๓๑ มี.ค.๕๘

-   คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการตำราร่วม สปท.และบูรณาการตำราร่วม ๘ สถานศึกษาของ ยศ.ทอ.   ลง ๒๕ มี.ค.๕๘

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยฐานะครู  ลง ๓๐ ธ.ค.๕๗

-   คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารทางวิชาการในสายวิทยาการของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ   ลง ๒๙ ธ.ค.๕๗

-  คำสั่ง คณก.อาเซียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ลง ๒๔ ธ.ค.๕๗

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ ยศ.ทอ. และคณะทำงาน  ลง ๓ ธ.ค.๕๗

-  คำสั่ง คณก.อาเซียนฯ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำงานสนับสนุนสำนักงานอาเซียน ทอ.  ลง ๒๘ พ.ย.๕๗

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการออกข้อสอบในสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก  
ลง ๑๔ พ.ย.๕๗

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์  
ลง ๒๒ ต.ค.๕๗

-  คำสั่ง ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนกองทัพอากาศ  ลง ๑๗ ต.ค.๕๗

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนบรรจุกำลังพลสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก  ลง ๑๖ ต.ค.๕๗                               

-   คำสั่ง สบศ.ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบการอบรม หลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๕๘  ลง ๑๗ ก.ย.๕๗

-   คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการศึกษา  
ลง ๒๙ ม.ค.๕๗

-  คำสั่ง คณก.ควบคุมภายในฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ประจำปี ๕๗  ลง ๑๐ ม.ค.๕๗

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก  ลง ๑ พ.ย.๕๖

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ ยศ.ทอ.  ลง ๓๐ ต.ค.๕๖ 

-  คำสั่ง สภาการศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกและศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ  ลง ๑๖ ก.ย.๕๖

-  คำสั่ง คณอก.ประกันคุณภาพฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้การรับรองการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ของครู อาจารย์ และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศไปใช้ประโยชน์
 ลง ๑๗ มิ.ย.๕๖

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียน ยศ.ทอ.  ลง ๒๔ เม.ย.๕๖

-  คำสั่ง คณอก.อาเซียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานอาเซียนกองทัพอากาศด้านการฝึกศึกษา  ลง ๑๗ มี.ค.๕๖

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการการศึกษาและการฝึกและ
อนุศาสนาจารย์   ลง ๑๕ ก.พ.๕๖

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของ ยศ.ทอ.  ลง ๑๑ ก.พ.๕๖

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ลง ๗ ก.พ.๕๖

-  คำสั่ง สบศ.ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน สบศ.บก.ยศ.ทอ.  ลง ๒๒ ม.ค.๕๖

-  คำสั่ง ยศ.ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกำลังพลสายวิทยาการการศึกษาและการฝึก  ลง ๑๗ ธ.ค.๕๕

-  คำสั่ง สภาการศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ  ลง ๓๐ มี.ค.๕๕

-  คำสั่ง ทอ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ. ลง ๓๑ ส.ค.๕๒

-   คำสั่ง สบศ.ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา สบศ.บก.ยศ.ทอ.  ลง ๓๑ ก.ค.๕๒

สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  created by  กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ.